Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op particuliere huiseigenaren die gebruik maken van de diensten van Greenhome/Regionaal Energieloket, individueel via de website(s) dan wel in groepsverband middels een van de projecten die (mede) worden georganiseerd door het Regionaal Energieloket. Voor bedrijven en partners hanteert Greenhome andere algemene voorwaarden, deze zijn te vinden op: greenhome.nl/voor-bedrijven.

Artikel 1 Partijen en definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden als hierna vermeld.

GreenHome: Handelsnaam van Bleeve B.V. Bleeve B.V. is gevestigd aan de Herengracht 477, 1017 BS in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 62679015. Website: www.greenhome.nl

Regionaal Energieloket: Handelsnaam van Bleeve B.V. Daar waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over GreenHome, dient tevens Regionaal Energieloket te worden verstaan en vice versa.

Website: www.regionaalenergieloket.nl

Aanvrager: iedere natuurlijke persoon die van de diensten van GreenHome gebruik maakt en door middel van een aanvraag op de Website heeft aangegeven offertes te willen ontvangen.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die schriftelijk aangeeft deel te willen nemen aan een Project en waarvan de aanmelding is bevestigd door Regionaal Energieloket.

Partner: Bouw- en installatiebedrijven, alsook iedere andere rechtspersoon, die zich bij GreenHome heeft aangesloten om gebruik te maken van onze dienstverlening en graag in contact gebracht wil worden met aanvragers.

Bedrijf: aanbieder van product of dienst binnen het Project, die is geselecteerd als aanbieder van alle of een deel van de energiebesparende maatregelen binnen het Project.

Project: een groepsaankoop, wijkaanpak of ander buurtproject die georganiseerd wordt door het Regionaal Energieloket, al dan niet in combinatie met medeorganisatoren, die als doel heeft woningeigenaren te informeren over duurzaamheidsmaatregelen en/of woningeigenaren helpt met het treffen van duurzame maatregelen.

Medeorganisatoren: de gemeente waarin de deelnemer woont en/of lokale energie-initiatieven in deze gemeente.

Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst die tot stand komt tussen Deelnemer en Bedrijf binnen het Project.

Wederpartij: degene die deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en gebruik maakt van de diensten van Greenhome. Onder Wederpartij wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden zowel Bedrijven, Partners, Aanvragers, als Deelnemers verstaan.

Website: de websites van Bleeve BV: www.greenhome.nl en www.regionaalenergieloket.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst gesloten tussen Greenhome en Wederpartij, tenzij van deze Algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Greenhome uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd dan wel nietig of onverbindend worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Greenhome zijn overeengekomen.

2.5 Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Het gebruik van elektronische communicatie brengt risico’s met zich mee zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Greenhome is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.

2.6 Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Waar in deze Algemene voorwaarden schriftelijk wordt vermeld, kan tevens elektronisch (via e-mail) worden gelezen.

2.7 Greenhome is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Greenhome Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 31 dagen zitten.

Artikel 3 Dienstverlening Greenhome

3.1 Informatie en adviezen die Greenhome via haar website aan Wederpartij verstrekt zijn gebaseerd op informatie die door Wederpartij aan Greenhome wordt verstrekt. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de informatie die zij aan Greenhome verstrekt volledig en accuraat is.

3.2 Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Greenhome overeenkomstig haar oordeel nodig acht voor het correct uitvoeren van haar diensten, tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking van Greenhome te stellen.

3.3 Greenhome voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen verstrekte informatie of gegeven adviezen onvolkomenheden bevatten. Greenhome kan niet garanderen dat haar informatie of adviezen te allen tijde actueel, volledig en accuraat zijn en draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

3.4 Door Greenhome gegeven adviezen en berekende (kosten)besparingen zijn indicatief en door Wederpartij en/of derden kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van haar diensten dit vereist, heeft Greenhome het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.6 Greenhome is geen partij bij de overeenkomst die na gebruikmaking van haar diensten tussen Aanvragers en Partners tot stand komt. De Partner waarmee Aanvrager een overeenkomst sluit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten en aansprakelijk in geval van eventuele tekortkomingen. De algemene voorwaarden van de Partner, niet die van Greenhome, zijn van toepassing.

3.7 Greenhome is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Aanvrager en Partner.

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden website

4.1 Reacties op de website moeten inhoudelijk betrekking hebben op het bericht waaronder de reactie wordt geplaatst.

4.2 Greenhome behoudt zich het recht voor om reacties op haar website te verwijderen indien deze grof, beledigend, aanstootgevend, of anderszins ongepast of irrelevant zijn.

Artikel 5 Deelnamevereisten bij Projecten

5.1 Deelnemers aan Projecten kunnen zich kosteloos aanmelden en inschrijven.

5.2 Deelnemers aan Projecten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig te zijn op een voor Greenhome verifieerbaar adres. Het door Deelnemer opgegeven adres dient onderdeel te zijn van een locatie waarvoor het Project wordt georganiseerd en Deelnemer is de eigenaar of verhuurder van deze woning, dan wel beschikt Deelnemer over toestemming van de eigenaar van de woning om deel te mogen nemen aan het Project.

5.3 Door aanmelding erkent Deelnemer deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan.

5.4 Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekt informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens dan worden deze per ommegaande schriftelijk doorgegeven aan Greenhome en, indien Deelnemers reeds in contact is met een Bedrijf, tevens aan het Bedrijf.

5.5 Indien Deelnemer naar aanleiding van het Project een overeenkomst heeft gesloten met het Bedrijf, richt Deelnemer zich voor het doorgeven van wijzigingen in gegevens rechtstreeks tot het Bedrijf.

5.6 Greenhome behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, aanmeldingen te weigeren. Voorts behoudt Greenhome zich het recht voor om Deelnemers bij (op)volgende Projecten te weigeren dan wel van deelname uit te sluiten, indien een Deelnemer niet tijdig en/of onjuiste of onvolledige heeft verstrekt die de goede dienstverlening van Greenhome onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

5.7 Greenhome is geen partij bij de overeenkomst die na gebruikmaking van haar diensten tussen Deelnemers en Bedrijven tot stand komt. Het Bedrijf waarmee Deelnemer een overeenkomst sluit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten en aansprakelijk in geval van eventuele tekortkomingen. De algemene voorwaarden van het Bedrijf, niet die van Greenhome, zijn van toepassing.

5.8 Deelnemer geeft met de aanmelding en inschrijving toestemming om tijdens, dan wel na afloop van het Project per e-mail te worden geïnformeerd over andere activiteiten van Greenhome. Indien Deelnemer schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt daarop geen prijs te stellen, worden zijn gegevens verwijderd en zal Deelnemer door Greenhome niet langer benaderd worden.

Artikel 6 Offertes

6.1 De door Greenhome, al dan niet voor, namens en/of met aangesloten Partners, opgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, welke geldig zijn gedurende één maand tenzij anders aangegeven.

6.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 Termijnen en wijzigingen

7.1 Greenhome spant zich in om haar diensten en werkzaamheden overeenkomstig de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van termijnen dient Wederpartij Greenhome derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Greenhome aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen is zij van rechtswege in verzuim. Greenhome is gerechtigd om hierop (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen.

8.3 In geval van een gezamenlijke opdracht aan Greenhome, gegeven door meerdere Wederpartijen, is iedere partij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van tenaamstelling.

8.4 In geval van faillissement, surceance van betaling of curatele zijn de vorderingen van GreenHome en de verplichtingen van Wederpartij jegens Greenhome onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

9.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten door Greenhome komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid

10.1 Greenhome is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Greenhome.

10.2 Greenhome is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 BW.

10.3 Indien Greenhome, ondanks bovenstaande, aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Greenhome beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

10.4 In geen geval zal onjuist of onvolledig aangeleverde informatie of eventuele fouten in software Greenhome kunnen worden aangerekend.

10.5 Greenhome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Greenhome is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 Wederpartij vrijwaart Greenhome tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

10.7 Greenhome kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de website kunnen aantasten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de HuisScan, adviezen, en overig diensten en informatiematerialen die Greenhome al dan niet via haar website verstrekt, berusten bij Greenhome, ten zij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

11.2 De door Greenhome geleverde informatie en diensten zijn uitsluitend verstrekt om door de Wederpartij zelf te worden gebruikt voor het doel waaronder het is verstrekt. De Wederpartij is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

11.3 In geval van naamsvermelding van Greenhome of van derden bij geleverde producten of diensten, is de Wederpartij niet gerechtigd deze te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten in verband met de dienstverlening van Greenhome dienen binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Greenhome te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Greenhome in staat is adequaat te reageren.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Greenhome geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Greenhome niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Greenhome en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


Privacy

GreenHome heeft een uitgebreide privacy statement op haar website staan. Die kan je hier vinden: https://greenhome.nl/privacy


Algemene voorwaarden partners

Voor bouw- en installatiebedrijven gelden andere voorwaarden. Deze zijn te vinden op: greenhome.nl/voorbedrijven.

Wilt u ons een vraag stellen?

Heeft u een vraag of een opmerking? Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30