Ga direct naar hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Regionaal Energieloket - Bedrijven

In dit document lees je de algemene voorwaarden voor bedrijven en leveranciers. We beginnen dit document met een aantal definities waarna we een paar algemene en specifieke artikelen voor de verschillende diensten hebben opgesteld.

Artikel 1. Partijen en definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt die we eerst zullen toelichten. 

Regionaal Energieloket : Als wij in dit document Regionaal Energieloket (hierna: REL)  noemen, dan doelen we op de volgende juridische entiteiten:

Regionaal Energieloket: Regionaal Energieloket B.V. is gevestigd aan de Willem Landréstraat 2, 1077 KZ, in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 76549003. 

Regionaal Energieloket Projecten: Regionaal Energieloket Projecten B.V. is gevestigd aan de Willem Landréstraat 2, 1077 KZ, in Amsterdam Ons KvK-nummer is 76548775.

REL Backoffice: REL Backoffice B.V. is gevestigd aan de Willem Landréstraat 2, 1077 KZ, in Amsterdam. Ons KvK-nummer is 76548848.

Onze contactgegevens zijn:

Website: www.regionaalenergieloket.nl

Telefoonnummer: 088 525 4110 

E-mail: vragen@regionaalenergieloket.nl

Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden als hierna vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bedrijven die gebruikmaken van de diensten van REL en/of leveranciers die leveren aan REL.

Aanbod : Door Bedrijf ingevuld Uitvraagdocument met daarin een omschrijving van de organisatie, producten, prijzen en garanties.

Aanvrager(s): Iedere Bewoner die van een of meerdere Diensten van REL gebruik maakt.

Advies aan Huis: Een Project waarbij een adviseur van REL naar Bewoners gaat voor advisering en offreren van maatregelen.

Bedrijf (Bedrijven): Zowel de uitvoerende bouw-, isolatie- en installatiebedrijven waar REL een samenwerkingsovereenkomst mee heeft gesloten voor de vervulling van haar Diensten, alsook adviesbedrijven en leveranciers van energiebesparende producten van REL. De bedrijven die alleen zijn opgenomen in ons vakregister (en waar wij geen andere samenwerkingsovereenkomst mee hebben), vallen hier niet onder.

Bewoner(s): Natuurlijke personen die een eigen woning bezitten of huren. Daarnaast voeren we ook voor het MKB projecten uit. Daar bedoelen we met Bewoners de huurder(s) en/of eigenaar(s) van het pand.

Collectieve actie(s): Een Project waarbij Bewoners geografisch en in tijd worden gebundeld voor de aankoop van een of meerdere energiebesparende maatregelen. 

Dienst(en): REL verleent verschillende diensten aan zowel Bewoners, Gemeenten als Bedrijven. 

Gemeente(n): Gemeenten die opdracht aan REL geven voor het organiseren van een of meerdere Diensten. 

Gunning : Een door REL geaccepteerd Aanbod voor de uitvoering van één of meerdere Projecten.

Projecten : Diensten met een tijdelijk karakter en duidelijke kop- en staart zoals Collectieve inkoopacties en Adviseur aan Huis.

Samenwerkingsovereenkomst : Overeenkomst tussen REL en het Bedrijf waarin de samenwerking en onderlinge afspraken worden geregeld.

Inkoopovereenkomst : Overeenkomst tussen REL en het Bedrijf voor de inkoop van energiebesparende producten. 

Koopovereenkomst : Overeenkomst tussen Aanvrager en het Bedrijf met daarin omschreven de te verrichten Prestatie.

Medewerker : Iedere persoon die door de het Bedrijf te werk wordt gesteld, in dienst of als onderaannemer.

Opdracht : Een door Aanvrager of REL geaccepteerde offerte van het Bedrijf tot het uitvoeren van de Prestatie.

Partijen: Regionaal Energieloket en Bedrijf.

Prestatie : De door het Bedrijf te verrichten levering van zaken, installatie van producten en/of uitvoering van werken.

Uitvraag : Een uitvraag naar de markt met daarin een door REL opgesteld uitvraagdocument waarin de voorwaarden voor deelname staan verwoord, de beoordelingsmethodiek is omschreven, en waarmee een Bedrijf een Aanbod kan indienen.

Artikel 2. Website en vakregister

2.1 Door REL gegeven adviezen en berekende (kosten)besparingen, zowel via de website, e-mail als telefonisch,  zijn indicatief. Daar kunnen Bedrijven, Bewoners, Aanvragers of anderen geen rechten aan ontlenen. Dit geldt ook voor informatie over subsidies en financiering. 

2.2 REL heeft een register van adviserende en uitvoerende bedrijven op haar website staan. Opname in dit register is gratis voor Bedrijven. REL toetst de bedrijven die zich voor het register aanmelden niet. REL heeft een neutrale rol en geen actieve samenwerking met de bedrijven die in het register staan. Dit is anders dan bij de Projecten zoals de Collectieve acties en Adviseur aan Huis (zie artikel 6) waarbij REL een samenwerkingsovereenkomst sluit met het Bedrijf. REL kan geen garantie geven over de juistheid en compleetheid van het register, omdat we afhankelijk zijn van de aanlevering van informatie door de Bedrijven.

Artikel 3. Proces van uitvraag, beoordeling en gunning

3.1 REL organiseert voor haar Projecten een uitvraag aan bedrijven. REL benadert bedrijven die in het Register zijn aangesloten en/of bij bedrijven wiens activiteiten bij REL bekend zijn. REL zorgt dat de informatie over deze uitvraag ook zichtbaar is op de website van REL. REL kan niet verantwoordelijk worden gehouden door bedrijven voor het niet ontvangen van de Uitvraag.

3.2 Bedrijven krijgen de mogelijkheid een Aanbod in te dienen bij REL. Het indienen van een Aanbod geeft geen garantie op gunning van een of meerdere Projecten. Onvolledig ingediende aanbiedingen worden per direct afgewezen. Hetzelfde geldt voor aanbiedingen die na de deadline zijn binnengekomen.

3.3 REL behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, een Aanbod te weigeren. Voorts behoudt REL zich het recht voor om Aanbiedingen bij (op)volgende Uitvraag te weigeren.

3.4 REL beoordeelt de Aanbiedingen. Indien bedrijf na beoordeling van het Aanbod wordt geselecteerd voor een of meerdere Projecten volgt een Gunning. Deze gunning volgt per e-mail en is pas na een reactie van het bedrijf definitief.

3.5 Indien REL en het bedrijf nog geen lopende Samenwerkingsovereenkomst hebben, wordt deze opgesteld en ondertekend.

Artikel 4. Aanbod indienen

4.1 Een uitvraag van REL tot het uitbrengen van een Aanbod is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het opstellen van het Aanbod zijn voor rekening van het bedrijf.

4.2 Het Aanbod van het bedrijf aan REL is zes maanden geldig, tenzij dit bij de uitvraag anders wordt vermeld.

4.3 Als er door overmacht een situatie ontstaat waarin de producten uit het Aanbod niet meer leverbaar zijn, dan treden REL en Bedrijf hierover in gesprek. REL moet schriftelijk akkoord geven op een afwijking van het Aanbod.

4.4 Bedrijf garandeert dat het Aanbod op rechtmatige wijze tot stand is gekomen en in het bijzonder dat het Aanbod tot stand is gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met derden waardoor de mededinging is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor zijn beïnvloed.

Artikel 5. Samenwerkingsovereenkomst

5.1 Er is alleen sprake van een totstandkoming van een Samenwerkingsovereenkomst als het Bedrijf de Samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend, en deze binnen 14 dagen aan REL heeft geretourneerd na de datum van verzending.

5.2 Als de Samenwerkingsovereenkomst tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, moet het Bedrijf REL daarop wijzen voordat hij tot ondertekening of tot uitvoering van de Samenwerkings- overeenkomst overgaat.

5.3 Met het tekenen van een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst wordt een eerder getekende Samenwerkingsovereenkomst ontbonden. Projecten die nog lopen worden afgerond onder de afspraken uit de oude Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

6.1  Bedrijven betalen geen commissie of vergoeding voor deelname aan het vakregister.

6.2 Bedrijven dragen bij een Project een commissie af aan REL op het totaal van de geaccumuleerde omzet exclusief btw die gerelateerd kan worden aan het Project, inclusief andere verkochte maatregelen en meerwerk. Deze commissie is vastgelegd in de Uitvraag.

REL voert steekproefsgewijze controles uit op de door het Bedrijf doorgegeven gerealiseerde omzet. Het Bedrijf verleent daar zijn medewerking aan.

Indien het Bedrijf verzuimt binnen door REL gestelde termijnen transacties en de gerealiseerde omzet door te geven aan REL, zal REL op basis van gemiddelden de verwachte omzet van het Bedrijf berekenen en op basis daarvan een commissie in rekening brengen.

6.3 Betalingen tussen REL en Bedrijf dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4 Indien Bedrijf in gebreke is blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen is zij van rechtswege in verzuim. REL is gerechtigd om hierop (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen.

6.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van REL en de verplichtingen van Bedrijf jegens REL onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Collectieve actie

A. Proces

7.a.1 REL organiseert één of meerdere (online) bewonersavonden om Bewoners te informeren over de Collectieve actie. Het Bedrijf is hierbij aanwezig om het bedrijf, producten en diensten te presenteren en zoveel mogelijk Bewoners te interesseren voor deelname aan de Collectieve actie.

7.a.2 Bedrijf onderneemt minimaal 2 contactpogingen binnen 2 weken na inschrijving van Aanvrager.

7.a.3 Bedrijf zorgt dat het adviesgesprek uiterlijk binnen 6 weken na inschrijving van Aanvrager plaatsvindt. Bedrijf verstuurt uiterlijk 10 werkdagen na het adviesgesprek een offerte aan de Aanvrager.

7.a.4 Indien Aanvrager de offerte accepteert, ontstaat er een Opdracht en Koopovereenkomst tussen Aanvrager en Bedrijf. REL en eventueel betrokken Gemeente zijn geen onderdeel van deze Koopovereenkomst.

7.a.5 Bedrijf registreert de verschillende stappen van het proces waar een Aanvrager doorheen loopt in haar administratie. REL zal deze administratie periodiek opvragen om de status van de aanvragen te kunnen analyseren. Bedrijf verplicht zich jegens REL deze administratie bij te houden en te kunnen overhandigen indien daarom gevraagd wordt.

7.a.6 Het Bedrijf zorgt voor een correcte uitvoering van de Prestatie. De Prestatie wordt uiterlijk 3 maanden na Koopovereenkomst uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen wordt met de Aanvrager. Als het Bedrijf de Prestatie volgens afspraken heeft geleverd, zorgt Aanvrager voor betaling.

B. Offerte

7.b.1 Tijdens een Collectieve actie brengt Bedrijf offertes uit aan Aanvrager op basis van de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat Bedrijf alleen producten offreert die zijn opgenomen in het Aanbod dat is ingediend bij REL, tenzij er aantoonbare redenen zijn om van deze producten af te wijken. In zo’n geval maakt Bedrijf dit expliciet richting Aanvrager, inclusief de reden om af te wijken van het Aanbod.

7.b.2 Bedrijf offreert altijd prijzen in haar offertes die overeenkomen met het Aanbod en de door REL opgestelde informatiebrochure. 

7.b.3 Indien Bedrijf producten offreert die niet subsidiabel zijn terwijl de Aanvrager dat redelijkerwijs wel verwacht, dan maakt Bedrijf dat expliciet duidelijk in dezelfde offerte zodat daar geen verwarring over kan ontstaan.

7.b.4 Als Aanvrager uit het actiegebied van een Collectieve actie zich binnen 9 maanden na start van de actie rechtstreeks bij het Bedrijf melden, zal het Bedrijf dit kenbaar maken aan REL. Dat kan door deze aanvragen te registreren via het partner portaal van REL.

C. Koopovereenkomst

7.c.1 Een Koopovereenkomst komt enkel tot stand door ondertekening van de offerte van Bedrijf door Aanvrager.

7.c.2 Als de Koopovereenkomst tegenstrijdigheden, fouten en/of omissies bevat, moet het Bedrijf de Aanvrager daarop wijzen voordat hij tot ondertekening of (als dat eerder is) tot uitvoering van de Koopovereenkomst overgaat, bij gebreke waarvan het recht op bijbetaling als gevolg van dergelijke onvolkomenheden kan komen te vervallen.

7.c.3 De tussen Aanvrager en Bedrijf overeengekomen prijs, dan wel opdracht- of aanneemsom is vast en volgt de prijzen opgegeven in het Aanbod richting REL. Wijzigingen in kosten van materialen of lonen, of in door Bedrijf verschuldigde belastingen, worden niet verrekend binnen de periode vastgesteld in artikel 4, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen REL en Bedrijf.

7.c.4 Indien naar het oordeel van Bedrijf meer- of minderwerk nodig is, dan wordt dit opgenomen in de offerte richting Aanvrager. De prijzen volgen de bedragen uit het Aanbod. Als zich meer- of minderwerk voordoet tijdens de uitvoering van de Prestatie, dient het Bedrijf dit direct aan Aanvrager te melden met opgaaf van de consequenties in tijd en in geld. Een Aanvrager wordt dus nooit achteraf verrast met meerkosten waar hij/zij geen weet van had.

D. Betaling

7.d.1. Aanvrager betaalt geen vergoeding voor deelname aan de Collectieve actie, tenzij dit nadrukkelijk is vermeld door REL. De Aanvrager zal het Bedrijf slechts betalen als de Prestatie of het gedeelte daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door het Bedrijf naar genoegen van Aanvrager is (op)geleverd, én na ontvangst van een factuur door Aanvrager.

7.d.2 Bedrijf kan Aanvragers vragen als er voor de opdracht op maat materialen of producten worden ingekocht. Op deze vooruitbetalingen zal het Bedrijf uitsluitend aanspraak kunnen maken, indien dit uitdrukkelijk in de Koopovereenkomst is bedongen. Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd.

7.d.3 Aanvrager heeft recht op de wettelijke bedenktijd na het accepteren van de offerte.

7.d.4 De betalingen zullen plaatsvinden in overeenstemming met het betalingsschema dat deel uitmaakt van de Koopovereenkomst, of bij het ontbreken daarvan, na de oplevering van de Prestatie.

E. Uitvoering

7.e.1 Bedrijf zet Medewerkers in voor woningopname en uitvoering die representatief zijn. In het geval er sprake is van een ploeg, dan zorgt Bedrijf dat in elk geval de voorman goed met de Aanvrager kan communiceren.

7.e.2 Het Bedrijf zal de Prestatie uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk. De Prestatie moet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het doel waarvoor de Prestatie bestemd is. Het Bedrijf zal de Prestatie uitvoeren naar de en richtlijnen die volgen uit de het Uitvraagdocument, de  Samenwerkingsovereenkomst en deze Algemene voorwaarden.

7.e.3 Het Bedrijf vraagt bij oplevering van de Prestatie om een schriftelijke bevestiging van Aanvrager over de correcte oplevering van de Prestatie.

7.e.4 Het Bedrijf doet zijn best eventuele milieuschade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de omgeving te minimaliseren. Het Bedrijf zal het hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken. Het Bedrijf dient emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform wet- en regelgeving, de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming.

7.e.5 Het voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijke lossen en (af)laden, dient door het Bedrijf voor eigen rekening en risico te worden uitgevoerd, tenzij in de Opdracht anders is vermeld.

7.e.6 Zonder toestemming van Aanvrager is hak-, breek-, slijp-, frees-, zaag-, las- en/of boorwerk niet toegestaan.

7.e.7 REL kan steekproefsgewijze controles uitvoeren op de geleverde Prestatie van het Bedrijf. Bedrijf verleent volledige medewerking hieraan en respecteert de uitkomst, ook in geval hier herstellende werkzaamheden uit voortkomen.

F. Uitbesteding van werk

7.f.1 Indien het Bedrijf het werk in zijn geheel of voor een gedeelte laat uitvoeren door een onderaannemer, blijft het Bedrijf te allen tijde verantwoordelijk voor werkzaamheden of leveranties.

7.f.2 In overeenkomsten met derden staat Bedrijf ervoor in dat deze Algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

G. Klantenservice en data-uitwisseling

7.g.1 Bedrijf zorgt ervoor dat vragen van REL en Aanvrager adequaat worden behandeld. Bedrijf is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon. De maximale responstijd op vragen gerelateerd aan de Collectieve actie die per e-mail of telefoon binnenkomen is 5 werkdagen.

7.g.2 Bedrijf rapporteert met regelmaat minimaal eenmaal per maand de status van de aanvragen die REL heeft gedeeld in een daartoe door REL voorgeschreven format.

H. Garanties

7.h.1 Het Bedrijf moet de garanties aan de Aanvrager verstrekken die in het Aanbod richting REL zijn opgenomen. Indien er geen termijn is opgenomen dan geldt een (all-in) garantietermijn van minimaal achttien maanden na oplevering van de Prestatie.

7.h.2 Het Bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten die volgen uit de koopovereenkomst met Aanvrager. REL is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de koopovereenkomst tussen Aanvrager en Bedrijf. REL is niet aansprakelijk in het onverhoopte geval van een faillissement van het Bedrijf. REL probeert een bemiddelende rol te spelen indien er een klacht of conflict zich voordoet, maar er kan geen schade op REL worden verhaald door Aanvrager.

7.h.3 Alle door het Bedrijf te leveren of te verwerken materialen zijn nieuw en zullen voorts van goede kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-, fabricage-, montage- of materiaalfouten en geschikt te zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en dienen voorts in overeenstemming te zijn met de eisen, die worden gesteld in de toepasselijke wettelijke, contractuele en/of andersoortige voorschriften.

7.h.4  Alle door REL of Aanvrager geconstateerde gebreken zullen direct door het Bedrijf voor eigen rekening moeten worden hersteld. In plaats van herstel zal de Aanvrager ook vervanging kunnen eisen. Indien het Bedrijf zijn verplichtingen te dezer zake niet nakomt, is Aanvrager gerechtigd zonder enige verdere aanmaning herstel dan wel vervanging op de kosten van het Bedrijf te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging geldt de toepasselijke garantietermijn.

I. Verzekeringen

7.i.1 Het Bedrijf is verplicht een verzekering af te sluiten met een minimale dekking van vijfhonderdduizend euro (€  500.000) per gebeurtenis ter dekking van zijn aansprakelijkheid.

7.i.2 Het Bedrijf zal op eerste verzoek van REL een kopie van de polis en/of een bewijs dat de verschuldigde premie is betaald verstrekken.

7.i.3 Indien een polis niet is afgesloten en/of het bewijs van betaling van de premie van een of meer van de hiervoor bedoelde verzekeringen niet is verstrekt, heeft REL het recht deze verzekering(en) op kosten van het Bedrijf af te sluiten.

J. Veiligheid en gezondheid

7.j.1 REL en het Bedrijf beschouwen gezondheid en veiligheid als prioriteit. Partijen hechten aan het continu verbeteren en handhaven van hun prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor alle Medewerkers en voor allen die te maken hebben met hun activiteiten.

7.j.2 Medewerkers van het Bedrijf die adviserende en uitvoerende werkzaamheden verrichten moeten minimaal in het bezit zijn van een VCA basiscertificaat.

7.j.3 Het Bedrijf zal de verplichtingen uit dit op gelijke wijze aan zijn eigen leveranciers opleggen.

7.j.4 Van alle ongevallen of bijna-ongevallen op de plaats uitvoering Werk, waarbij de Medewerkers zijn betrokken, dan wel die door de Medewerkers zijn waargenomen, dient REL onverwijld mondeling en schriftelijk in kennis te worden gesteld.

Artikel 8. Adviseur aan huis

8.1 Bij een Adviseur aan Huis project zal een adviseur van REL, zelf de technische schouw uitvoeren bij de woning van de Aanvrager. De adviseur brengt een offerte uit in naam van het geselecteerde Bedrijf. Indien de offerte geaccepteerd wordt verzorgt het Bedrijf de uitvoering van de Prestatie.

8.2 REL brengt een offerte uit in naam van het Bedrijf. Zodra de Aanvrager de offerte van REL accepteert, ontstaat een koopovereenkomst tussen Aanvrager en Bedrijf. REL zal dit duidelijk vermelden op de uitgebrachte offerte. Het Bedrijf voorziet REL van een actuele online versie (url) van haar algemene voorwaarden zodat REL daarnaar kan verwijzen in de uitgebrachte offertes. 

8.3 Indien REL twijfelt over de uitvoering van de klus zal REL geen offerte maar een prijsindicatie uitbrengen. Het Bedrijf gaat dan zelf nog langs voor een korte technische schouw. Het kan ook voorkomen dat het Bedrijf twijfelt aan de opname en/of uitvoerbaarheid van de uitgebrachte offerte van REL. Ook in zo’n geval kan het Bedrijf besluiten zelf nog langs te gaan voor een korte technische schouw. In beide gevallen waar het Bedrijf zelf nog een korte technische schouw uitvoert, wordt de verschuldigde commissie naar beneden bijgesteld zoals in de Uitvraag vermeld zal staan.

8.4 Als de Koopovereenkomst tegenstrijdigheden, fouten en/of omissies bevat, moet het Bedrijf de Aanvrager en REL daarop wijzen voordat hij tot uitvoering van de Prestatie overgaat, bij gebreke waarvan het recht op bijbetaling als gevolg van dergelijke onvolkomenheden kan komen te vervallen.

8.5 Nadat Aanvrager de offerte van REL accepteert, zal Bedrijf binnen 10 dagen contact opnemen met Aanvrager voor het maken van een afspraak tot uitvoering van de maatregel.

8.6 De overige artikelen vanaf artikel 7.e zijn ook bij dit type project van toepassing.

Artikel 9. Levering van energiebesparende producten

A. Aanbod

9.a.1 Het Bedrijf garandeert dat de producten die het levert gedurende de Inkoopovereenkomst met REL voldoen aan de gestelde eisen van de uitvraag.

9.a.2 Het Bedrijf garandeert de prijs van de producten gedurende de Inkoopovereenkomst zoals het Bedrijf die heeft ingediend tijdens het Aanbod.

B. Levering

9.b.1 Het Bedrijf garandeert leveringstijden zoals afgesproken in de Inkoopovereenkomst.

9.b.2 Het Bedrijf garandeert een goede werking van de producten die worden geleverd. Niet goed presterende producten kunnen op kosten van het Bedrijf retour worden gestuurd door REL en/of Aanvrager. 

C. Klantenservice en data-uitwisseling

9.c.1 Bedrijf zorgt voor ervoor dat vragen van REL en Aanvrager adequaat worden behandeld. Het Bedrijf is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon. De maximale responstijd op vragen gerelateerd aan de Collectieve actie die per e-mail of telefoon binnenkomen is 5 werkdagen.

D. Garanties

9.d.1 Het Bedrijf moet de garanties aan de Aanvrager verstrekken die in het Aanbod richting REL zijn opgenomen. Indien er geen termijn is opgenomen dan geldt een (all-in) garantietermijn van minimaal 24 maanden na levering.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Het Bedrijf is aansprakelijk voor de schade die REL en/of Aanvrager lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door het Bedrijf van zijn verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst, Inkoopovereenkomst of Koopovereenkomst. Dit geldt ook voor schade door het Bedrijf veroorzaakt aan eigendommen van REL en/of Aanvrager.

10.2 REL en/of Aanvrager heeft het recht gebreken als gevolg van een tekortkoming van het Bedrijf in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst, Inkoopovereenkomst of Koopovereenkomst voor rekening en risico van het Bedrijf te (laten) herstellen, als het Bedrijf de tekortkoming na ingebrekestelling door REL en/of Aanvrager niet heeft hersteld binnen de daarvoor door de REL en/of Aanvrager gestelde termijn.

10.3 Het Bedrijf vrijwaart REL en/of Aanvrager voor:

  1. vorderingen van derden tot vergoeding van schade geleden in verband met een tekortkoming van het Bedrijf in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst, Inkoopovereenkomst of Koopovereenkomst of een onrechtmatige daad van de het Bedrijf; 

  2. vorderingen van Medewerkers, boetes en/of strafmaatregelen die worden opgelegd aan REL en/of Aanvrager in verband met het niet naleven van wet- en regelgeving door het Bedrijf.

  3. schade veroorzaakt door de het Bedrijf aan eigendommen van derden.

10.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is aansprakelijkheid voor gederfde winst, verlies van verwachte besparingen (tenzij kosten in verband met noodzakelijk herstel) en reputatieschade uitgesloten.

10.5 Partijen communiceren vaak digitaal met elkaar. Het gebruik van digitale communicatie brengt risico’s met zich mee zoals vertragingen, manipulatie en virussen. REL is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.

10.6 Indien REL, ondanks bovenstaande, aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van REL beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

Artikel 11. Wet- en regelgeving en vergunningen

11.1 Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat de Prestatie voldoet aan en dat de uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving. Ook is het Bedrijf verplicht de bepalingen van de op de werkzaamheden toepasselijke CAO na te leven.

11.2 Het Bedrijf zal zelf zorg dragen voor de vereiste vergunningen voor de Prestatie. Indien het volgens Bedrijf vereist is dat de Aanvrager vergunning(en) aanvraagt dient Bedrijf dit tijdig aan de Aanvrager kenbaar te maken.

Artikel 12. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

12.1 Net als REL staat het Bedrijf er voor in dat de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties in zijn onderneming worden nageleefd. Deze Guiding Principles zijn te vinden op de website http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. Het Bedrijf garandeert tevens REL en/of Aanvrager toe te zien op naleving hiervan in de keten van zijn eigen toeleveranciers.

12.2 Bedrijf staat ervoor in dat de geleverde en/of aangebrachte materialen naar samenstelling en eigenschappen voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne, ten bewijze waarvan het Bedrijf aan REL en/of Aanvrager op zijn eerste verzoek een erkende kwaliteitsverklaring zal overleggen. Het Bedrijf zal de verplichtingen uit dit artikel op gelijke wijze aan zijn eigen toeleveranciers opleggen.

Artikel 13. Data en privacy

13.1 Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met het Bedrijf mag REL, zonder verdere restricties, alle informatie die REL verkrijgt bij de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst opslaan, verwerken en (her)gebruiken.

13.2 Pas op het moment dat de Aanvrager een koopovereenkomst met het Bedrijf sluit en expliciet toestemming geeft, mag de Aanvrager worden meegenomen in marketing uitingen van het Bedrijf.

13.3 Het Bedrijf en REL zullen voldoen aan alle eisen die de wet en/of regelgeving met betrekking tot (de verwerking van) persoonsgegevens stellen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 , hierna: AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) .Indien het Bedrijf persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van REL zullen partijen een data uitwisselingsovereenkomst of verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 14. Beëindiging

14.1 Indien het Bedrijf of de door hem ingeschakelde Medewerkers in strijd handelt Samenwerkingsovereenkomst en/of Inkoopovereenkomst zal REL het Bedrijf schriftelijk ingebreke stellen. Indien het Bedrijf niet heeft hersteld waar herstel nog mogelijk is, binnen de daarvoor door REL gestelde redelijke termijn, zal REL de Samenwerkingsovereenkomst en/of Inkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. 

14.2 REL heeft het recht om de Samenwerkingsovereenkomst en/of Inkoopovereenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:

  1. sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van het Bedrijf of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van het Bedrijf garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt; 

  2. het Bedrijf (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt;

  3. ten laste van het Bedrijf conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

14.3 Alle vorderingen die REL of Aanvrager in deze situaties (artikel 13.1 en/of 13.2) op het Bedrijf mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 15. Klachten

15.1 Klachten in verband met de dienstverlening van REL dienen binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan REL te worden gemeld via het online klachtenformulier, via onze telefonische klantenservice (088 525 4110) of via de door REL aangewezen contactpersoon voor het Bedrijf. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van het Bedrijf niet op.

15.2 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat REL in staat is adequaat te reageren.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Waar in deze Algemene voorwaarden schriftelijk wordt vermeld, kan tevens elektronisch (via e-mail) worden gelezen.

16.2 REL is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal REL het Bedrijf tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 31 dagen zitten.

16.3 Op elke overeenkomst tussen REL en Gemeente is Nederlands recht van toepassing.

16.4 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg een zodanige regeling te treffen als nodig is om de strekking van de onverbindende bepaling zoveel mogelijk te benaderen.

16.5 Indien REL en/of Aanvrager in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is het Bedrijf gehouden REL en/of Aanvrager alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor zover het kosten betreft, die niet door de rechter mochten worden toegewezen.

Privacy

REL heeft een uitgebreide privacyverklaring op haar website staan. De privacyverklaring is hier te vinden.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice