Ga direct naar hoofdcontent

Zoekgebied Oirschot-West

Op 30 juni wees de gemeenteraad van Oirschot het gebied Oirschot-West (Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille) aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van september 2020 tot en met februari 2021. In deze periode konden inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.

Het gebied met rode omlijning is het zoekgebied zonne-energie. Het gebied met de blauwe omlijning is het zoekgebied ecologische opwaardering en recreatieve verbinding.

Er zijn twee projectvoorstellen ingediend voor zoekgebied Oirschot-West, te weten;

  • Project 1: Zonneweide Kattenberg Oirschot B.V. Contactgegevens: info@zonneweidekattenberg.nl of www.zonneweidekattenberg.nl

  • Project 2: Zonnepark Kattenberg door RWE. Contactgegevens: mirjam.davidson@rwe.com of www.zonneparkkattenberg.nl

Wilt u meepraten over deze twee projecten? De initiatiefnemers komen graag met u in contact. U kunt zich via bovenstaande contactgegevens aanmelden bij de initiatiefnemers.

Goede participatie is een eis in het beleid grootschalige zonne- en windenergie. Tijdens de openstelling van het zoekgebied (september 2020 tot en met februari 2021) was participatie door de coronamaatregelen lastiger uitvoerbaar (zie ook deze raadsinformatiebrief). Daarom hebben de initiatiefnemers van de twee plannen tot 20 juni 2021 de tijd gekregen de benodigde participatie en omgevingsdialogen uit te voeren. Uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen. Na deze termijn heeft de gemeente de plannen beoordeeld en getoetst aan het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen’. De plannen betreffen verschillende gronden binnen het aangewezen zoekgebied. Dit betekent dat mogelijk beide plannen naast elkaar ontwikkeld worden, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden in het beleid ‘grootschalige zonne- en windenergie’.

Beoordeling project 1: Zonneweide Kattenberg Oirschot B.V.

Het idee voor zonneweide Kattenberg van Lodewijk Burghout en Thijs van Oirschot is over het algemeen positief ontvangen door het deskundigenpanel van de gemeente Oirschot. Het plan valt binnen het aangewezen zoekgebied Oirschot-West. Dat betekent dat de gemeenteraad al heeft besloten dat zonnevelden in dit gebied passen. Daarnaast is het een plan met veel oppervlakte en dat is gunstig voor de klimaatdoelstellingen. Ook past het bij het beleid grootschalige zonne- en windenergie: geconcentreerde gebieden waar veel duurzame energie wordt opgewekt. Dit plan heeft momenteel nog geen reële aansluitmogelijkheid op het elektriciteitsnetwerk.  Het plan kan waarschijnlijk niet op korte termijn gerealiseerd worden. De omvang van het park biedt wel kansen voor netuitbreiding. Het is belangrijk dat het projectvoorstel verder wordt uitgewerkt. Het voldoet nog niet aan de voorwaarden zoals gesteld in het beleid ‘Grootschalige zonne- en windenergie’. Het betrekken van omwonenden bevindt zich nog in de beginfase en vraagt om verdere uitvoering. Ook onderwerpen als: lokaal eigenaarschap, landschappelijke inrichting en ecologie moeten beter worden onderbouwd en verder uitgewerkt. 

Dit projectvoorstel scoort nu nog onvoldoende. Dat betekent dat de initiatiefnemer een aantal verbeterpunten meekrijgt. Om een dergelijk plan van deze omvang goed uit te werken is behoorlijk wat tijd nodig. In overleg met de initiatiefnemer wordt een tweede beoordeling gepland rondom begin - medio 2022.

Beoordeling project 2: Zonnepark Kattenberg door RWE

Het idee voor zonnepark Kattenberg van RWE is over het algemeen positief ontvangen door het deskundigenpanel van de gemeente Oirschot. Het plan valt binnen het aangewezen zoekgebied Oirschot-West. Dat betekent dat de gemeenteraad al heeft besloten dat zonnevelden in dit gebied passen. Daarnaast maakt dit plan gebruik van cable pooling (elektriciteitsaansluiting via de bestaande kabel windmolenpark Kattenberg), waardoor het elektriciteitsnet zo min mogelijk wordt belast én op korte termijn kan worden aangesloten. Samenvattend lijkt dit een haalbaar project van beperkte omvang. Wel is het belangrijk dat het projectvoorstel verder wordt uitgewerkt. Het projectvoorstel voldoet nog niet aan de voorwaarden zoals gesteld in het beleid grootschalige zonne- en windenergie. Het betrekken van omwonenden bevindt zich nog in het beginstadium en vraagt om verdere uitvoering. Ook onderwerpen als: lokaal eigenaarschap, landschappelijke inrichting en ecologie moet beter worden onderbouwd en verder uitgewerkt. 

Dit projectvoorstel scoort nu nog onvoldoende. Dat betekent dat de initiatiefnemer een aantal verbeterpunten meekrijgt. In overleg met de initiatiefnemer wordt een 2e beoordeling gepland (eind 2021, begin 2022).

We houden u graag per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen over de zoekgebieden. Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@oirschot.nl met als onderwerp: ‘aanmelding e-maillijst Oirschot-West’ voor zoekgebied Oirschot-West.